Koupě bytu / financování

Proces koupě Vašeho nového bytu od nás je velmi snadný a probíhá v následujících krocích:

 1. 1. Rezervace

  Vytvoříme jednoduchou rezervační smlouva (dále jen „RS“) na budoucího kupujícího, abychom danou jednotku dále nenabízeli. Součástí rezervace je poplatek odpovídající 5 % kupní ceny a bude zájemcem uhrazen nejpozději do tří (3) dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy na účet prodávajícího / zprostředkovatele (tato částka se po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní – jinak také „SSBK“ – stává první zálohou na úhradu kupní ceny).

 2. 2. Smlouva o smlouvě budou kupní (dále jen „SSBK“)

  Po připsání rezervace na náš účet spolu připravíme SSBK, kde specifikujeme standardní a nadstandardní vybavení bytu, jinak známo jako klientská změna. Při podpisu je sjednáda záloha ve výši 5% z celkové kupní ceny splatná do tří (3) dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, a to na účet budoucího prodávajícího. První a druhý krok lze spojit, tj. podepíše se rovnou smlouva o smlouvě budoucí kupní a budoucí kupující bude hradit zálohu 10 % prodávajícímu.

 3. 3. Základová deska

  Třetí záloha na úhradu kupní ceny ve výši 20 % bude budoucím kupujícím uhrazena na účet budoucího prodávajícího nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne kumulativního splnění následujících podmínek:

  1. doručení (postačí v e-mailové podobě) vyrozumění budoucího prodávajícího budoucímu kupujícímu o dokončení základové desky;
  2. předložení výzvy (postačí v e-mailové podobě), kterou budoucí prodávající uplatní svůj nárok na zaplacení třetí zálohy;

  V případě financování hypotečním úvěrem je velmi pravděpodobné, že tento bod bod bude sloučen s následujícím, kdy po dokončení hrubé stavby může být zapsáno prohlášení vlastníka. Pro většinu bank je toto zásadní moment k uvolnění finančních prostředků.

 4. 4. Dokončení hrubé stavby

  Čtvrtá záloha na úhradu kupní ceny ve výši 30 % bude budoucím kupujícím uhrazena na účet budoucího prodávajícího nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne kumulativního splnění následujících podmínek:

  1. doručení (postačí v e-mailové podobě) vyrozumění budoucího prodávajícího budoucímu kupujícímu o dokončení hrubé stavby bytového domu alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými zdmi, střešní konstrukcí a byt je uzavřen vnitřními stěnami;
  2. předložení výzvy (postačí v e-mailové podobě), kterou budoucí prodávající uplatní svůj nárok na zaplacení čtvrté zálohy;
 5. 5. Dokončení vnitřních částí bytů

  Pátá záloha na úhradu kupní ceny ve výši 30 % bude budoucím kupujícím uhrazena na účet budoucího prodávajícího nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne kumulativního splnění následujících podmínek:

  1. doručení (postačí v e-mailové podobě) vyrozumění budoucího prodávajícího budoucímu kupujícímu o dokončení vnitřních instalací a vnitřních omítek bytové jednotky;
  2. předložení výzvy (postačí v e-mailové podobě), kterou budoucí prodávající uplatní svůj nárok na zaplacení páté zálohy;
 6. 6. Váš nový domov je připaven k nastěhování

  Doplatek kupní ceny do výše 100% kupní ceny bude budoucím kupujícím uhrazen nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne kumulativního splnění následujících podmínek:

  1. vydání souhlasu ve věci povolení užívání domu, je-li zákonem vyžadován;
  2. uzavření kupní smlouvy;
  3. předložení výzvy (postačí v e-mailové podobě), kterou budoucí prodávající uplatní svůj nárok na zaplacení doplatku (předložení výzvy se rozumí také předložení příslušné faktury straně budoucí kupující).

Postup při klientských změnách

Budoucí kupující je oprávněn předložit budoucímu prodávajícímu ve lhůtě nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne výzvy budoucího prodávajícího zaslané e-mailem požadavky na změny v provedení předmětu budoucí koupě, zejména pak požadavky na nadstandardní (event. podstandardní) vybavení bytové jednotky, zařizovacími předměty, použité materiály atp.

Budoucí prodávající zpracuje cenovou kalkulaci (nabídku) realizace požadovaných klientských změn bez zbytečného odkladu po obdržení požadavku strany budoucí kupující.

Na základě stranou budoucí kupující akceptované cenové kalkulace (nabídky) realizace klientských změn, uzavřou smluvní strany bez zbytečného odkladu SSBK, nejpozději však před zahájením realizace klientských změn. Jejím obsahem bude mimo jiné specifikace klientských změn, jejich cena a případná změna termínů.

Cenové navýšení kupní ceny odpovídající klientským změnám je strana budoucí kupující povinna zaplati ve lhůtě sjednané v SSBK, nejpozději však před zahájením realizace klientských změn.

Kontaktovat prodejce

Martin Petr

+420 602 665 317

+420 739 477 458

Resslova 9, 301 00 Plzeň